วันที่ 14 ธันวาคม 2565 นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาข้อเสนอแนะ กรณีการบังคับให้นักเรียนลาออกจากโรงเรียนและกลั่นแกล้งดำเนินคดีอาญากับผู้ปกครอง โดยมีนายโกวิท คูพะเนียด นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนิติกรเชี่ยวชาญ และนิติกรสำนักนิติการ สป. ร่วมกับ ผู้แทนจากสำนักงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และตำรวจภูธรภาค 1 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมประจวบ แสงอินทร์ สำนักนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยจากการประชุมร่วมกันได้ผลสรุปในการกำหนดมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสถานศึกษาข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง