วันที่ 2 ธันวาคม 2565 บุคลากรสำนักนิติการ สป. เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างนานัปการ และเพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม แสดงถึงความรักความกตัญญูกตเวทีต่อบิดา ตลอดจนส่งเสริมความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย และการมีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชนและสังคม