วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายโกวิท คูพะเนียด ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายการศึกษา รักษาการในตำแหน่งนิติกรเชี่ยวชาญ ผู้แทนสำนักนิติการ เข้าร่วมประชุมการจัดตั้งกองบริหารทรัพยากรบุคคลและกองบริหารการคลัง ในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดโดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. โดยมีนายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุม เพื่อร่วมกันหารือแนวทางในการจัดตั้งกองบริหารทรัพยากรบุคคลและกองบริหารการคลัง ณ ห้องประชุมสอาด พิมพ์สวัสดิ์ อาคารราชมังคลาภิเษก ชั้น 9 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ