สำนักนิติการ สป. ได้ดำเนินการจัดโครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักนิติการ สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีนางสาวเบญจวรรณ พลชัย นิติกรชำนาญการ สำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี  บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “เทคนิคการเชียนหนังสือราชการ” และ “เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม” และ นายสมชัย ไพลสุวรรณวงศ์ วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) บรรยายในหัวข้อ “การตรวจสำนวนเพื่อนำเสนอ” เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองและเพื่อนร่วมงาน ก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานในองค์กร เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ