ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ สำนักนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการจัดอบรมกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาวินัยข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องวินัยและการรักษาวินัย ตลอดจนการให้ความรู้ในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ แก่บุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประพฤติตนเป็นผู้มีวินัย และไม่กระทำผิดวินัย โดยมีนายปรีชา นิศารัตน์ อดีตรองเลขาธิการ ก.พ. สำนักงาน ก.พ. เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “วินัยข้าราชการพลเรือนสามัญ” ให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาวินัยข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาวินัยของข้าราชการพลเรือนสามัญ และสามารถปฏิบัติตน ให้เป็นไปตามกฎหมาย นางสารีย์ แก้วเมฆ นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร บรรยายในหัวข้อ “ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่” โดยให้ความรู้เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความรับผิดทางละเมิด และระมัดระวังในการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย นายโกวิท คูพะเนียด นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนิติกรเชี่ยวชาญ สำนักนิติการ สป. บรรยายในหัวข้อ “กรณีศึกษา วินัย กฎหมายการศึกษา” โดยให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและกฎหมายการศึกษา ได้แก่ เรื่องการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ การกระทำผิดระเบียบ พฤติกรรมชู้สาวและการอนาจาร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องวินัย และนางกนกพร มีสุข นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังเขต ๗ วิทยากรจากกรมบัญชีกลาง บรรยายในหัวข้อ “วินัยกับการจัดซื้อจัดจ้าง” โดยให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผู้ร่วมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวมากขึ้น โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๖๔ คน