วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 นายโกวิท คูพะเนียด ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายการศึกษา รักษาการในตำแหน่งนิติกรเชี่ยวชาญ สำนักนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ/ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. รัฐสภา ครั้งที่ 62 ณ ห้องประชุม 607 ชั้น 6 อาคารรัฐสภา โดยมีนายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการดำเนินการประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการประกอบด้วยนายอำนาจ วิชยานุวัติ กรรมาธิการ ดร. สวัสดิ์ ภู่ทอง รองเลขาธิการสภาการศึกษา นายสมพงษ์ ผุยสาธรรม ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา
ผลการประชุมสรุปได้ดังนี้

1) ร่างมาตรา 3 มีการทบทวนและให้คงไว้ ตามร่างเดิมที่รัฐบาลเสนอโดยให้ตัดข้อความใน (6) – (10) ในส่วนที่เกี่ยวกับคำสั่ง คสช.ออก ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ กล่าวโดยสรุป คือ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการภาค บอร์ดคุรุสภา บอร์ดกคศ. ยังคงมีอยู่ตามเดิมไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด
2) ให้มีการปรับแก้เรื่องถ้อยคำความถูกต้อง ความสอดคล้องตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ
3) สำหรับร่างมาตราอื่น ๆ กรรมาธิการท่านใดที่มีความเห็นแตกต่างหรือไม่เห็นด้วยให้สงวนความเห็นไว้และนำไปแปรญัตติในการอภิปรายในรัฐสภาต่อไป
การพิจารณาต่อจากนี้จะเป็นการพิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ซึ่งจะนำเข้าวาระที่ประชุมของรัฐสภาต่อไป