วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายโกวิท คูพะเนียด นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนิติกรเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายการศึกษา เข้าร่วมประชุมสัมมนาการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภาคเหนือ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรอภิปรายเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ . …. และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการและความคืบหน้าการตรากฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ครู ผู้บริหารการศึกษาในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ