วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น “ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. (ฉบับที่คณะกรรมการธิการวิสามัญ ฯ พิจารณา)” โดยมี เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สวัสดิ์ ภู่ทอง) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (นายธนู ขวัญเดช) ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมอภิปราย ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร อาคาร ๕๖ ปี ชั้น ๓ สกศ. โดยมีนายโกวิท คูพะเนียด เป็นวิทยากรผู้นำการอภิปราย