ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำเตรียมความพร้อมกำหนดทิศทางและโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเป้าหมายให้ผู้เรียนมีคุณภาพสูงสุด โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มกฎหมายการศึกษา สำนักนิติการ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. …. ขึ้น โดยมีนายโกวิท คูพะเนียด ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายการศึกษา รักษาการในตำแหน่งนิติกรเชี่ยวชาญ เป็นผู้ดำเนินการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งจากในส่วนกลาง และในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือ จำนวนรวม ๑๒๙ คน เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นณ โรงแรม 42 ซี เดอะ ชิค โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

ในการนี้ นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมโดยกล่าวในตอนหนึ่งว่า การจัดทำร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นอกจากจะเป็นการดำเนินการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. แล้ว เป้าหมายสำคัญคือการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพ มองประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ ขับเคลื่อนนโยบายสู่สถานศึกษาและผู้เรียนให้ได้มากที่สุด โดยจะต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างเต็มที่เพื่อให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนในเรื่องคุณภาพการศึกษาซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด