วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 นายวชิรพันธ์ นาคก้อน ผู้อำนวยการสำนักนิติการ และบุคลากรสำนักนิติการ สป. เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ร่วมกับ 12 หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการคลัง (กค.), กระทรวงยุติธรรม (ยธ.), กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กสส.), ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.), สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.), กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ก.บ.ข.), บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด, สมาคมธนาคารไทย, สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ, ธนาคารออมสิน, ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และธนาคารกรุงไทย ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน