ในวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 สำนักนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดโครงการกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและติดตามประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสุวรรณาวลัย สุวรรณา ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จากผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้แทนนักเรียน โดยการบรรยายเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและติดตามประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา ประกอบด้วย หัวข้อการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน หัวข้อการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา หัวข้อการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่และเครื่องสื่อสารของนักเรียน ในสถานศึกษา หัวข้อการส่งเสริมความประพฤติของนักเรียน และหัวข้อการลงโทษนักเรียน