นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผย 6 นโยบายและจุดเน้น ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  • การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย
  • การยกระดับคุณภาพการศึกษา
  • การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย
  • การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
  • การพัฒนาระบบราชการและการบริหารภาครัฐยุคดิจิทัล
  • การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ