ขนาดตัวอักษร
ความตัดกันของสี

คำสั่ง

 • คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 595/2566 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2566 เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 595/2566 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2566 เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  ดาวน์โหลด

กฎกระทรวง

 • กฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖
  กฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖
  ดาวน์โหลด
 • กฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๖๑
  กฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๖๑
  ดาวน์โหลด

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
  ดาวน์โหลด

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

 • ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๖
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๖
  ดาวน์โหลด
 • ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๓
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๓
  ดาวน์โหลด

จำนวนทั้งหมด46รายการ

1 2 12
Top